Vocabulary: weather

Study the following words related with the weather in Chinese

tiān qì hé jì jié 天气和季节

Sun tài yáng 太阳
Cloud yún
Rain
Snow xuě
Fog
Storm bào fēng yǔ 暴风雨
Wind fēng
Squall dà yǔ 大雨
Good weather tiān qì hǎo 天气好
Bad weather tiān qì bú hǎo 天气不好
Temperature wēn dù 温度
Degree
Below zero líng xià 零下
Hot
Cold lěng
Spring chūn tiān 春天
Summer xià tiān 夏天
Autumn qiū tiān 秋天
Winter dōng tiān 冬天
Season jì jié 季节