Vocabulary: electricity (电)

Study the following words related with electricity in Chinese

Diàn 电

The character “electric /electricity”, diàn (电), appears in several occasions

Television diàn shì 电视
Computer diàn nǎo 电脑
Electric appliance diàn qì 电器
Telephone diàn huà 电话
Battery / cell diàn chí 电池
Film diàn yǐng 电影
Torch diàn tǒng 电筒
Elevator diàn tī 电梯
Wire diàn xiàn 电线
Fan diàn shàn 电扇
Charger / power source diàn yuán 电源
e-mail diàn zǐ yóu jiàn 电子邮件