Vocabulary: daily Chinese

Study this daily Chinese expressions.

 

Hello nǐ hǎo 你好
How are you? nǐ hǎo ma? 你好吗
I’m OK, thank you, and you? wǒ hěn hǎo, xiè xiè, nǐ ne? 我很好,谢谢,你呢?
I am OK too, thank you. wǒ yě hěn hǎo 我也很好
Good bye zài jiàn 再见
Good morning zǎo shàng hǎo 早上好
Good afternoon xià wǔ hǎo 下午好
Good evening wǎn shàng hǎo 晚上好
Good night wǎn ān 晚安
I love you wǒ ài nǐ 我爱你
Thanks xiè xiè 谢谢
You are welcome bú kè qì 不客气
Sorry duì bù qǐ 对不起
OK méi guān xì 没关系