Vocabulary: colours

Study the colours in Chinese

 

yán sè 颜色

Yellow huáng sè 黄色
Blue lán sè 蓝色
White bái sè 白色
Grey huī sè 灰色
Brown zōng sè 棕色
Purple zǐ sè 紫色
Orange chéng sè 橙色
Black hēi sè 黑色
Red hóng sè 红色
Pink fěn sè 粉色
Green lǜ sè 绿色