Vocabulary: animals

Study the name of this animals in Chinese

Chinese horoscope is represented by 12 animals:

shí èr shēng xiāo (十二生肖)

Rat shǔ  
Buffalo niú  
Tiger
Rabbit
Dragon lóng
Snake shé
Horse
Goat yáng
Monkey hóu
Cock
Dog gǒu
Pig zhū

 

Other animals

Cat māo
Panda bear xióng māo 熊猫
Bear xióng
Wolf láng
Lion shī zǐ 狮子
Fish
Duck yā zǐ 鸭子
Penguin qǐ é 企鹅
Frog qīng wā 青蛙
Dove gē zǐ 鸽子
Parrot yīng wǔ 鹦鹉
Ant mǎ yǐ 蚂蚁